Dr. Mehmet Sürmeli

Müslümanlar Gece Namazlarıyla Ruhlarını Takviye Ederler

İnsanlığın gidişatından ve Allah Teâlâ’ya isyânından “kemikleri kırılırcasına”1 rahatsız olan Peygamber Efendimiz (sav), “gelmiş geçmiş zelleleri afv olmasına”2 rağmen ayakları şişene kadar geceleri namaz kılmıştır. Kendisine bu çabası hatırlatıldığında; “Şükreden bir kul olmayayım mı?” cevâbını vermiştir.3 Hz. Peygamber’in hayâtını en iyi bilen Hz. Aişe annemiz, hasta olsa bile Resûlullâh’ın gece namazını terk etmediğini söylemiştir.4 Ayakta duramayacak durumda iken oturarak da olsa gece namazını kıldığı nakledilmiştir.5

“Gece namazını mü’minin şerefi” olarak gören Peygamber (sav);6 ümmetine şu önemli tavsiyeyi yapmıştır: “Sizlere gece namazına devâm etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu namaz sizden önceki sâlihlerin tuttuğu güzel yoldur. Sizi Rabbinize yakınlaştırır ve günahlarınıza kefâret olur.7 Ayrıca vücuttaki hastalıklara da şifâdır.”8 Gece namazına devâm eden takvâ sâhibi Müslümanlara Peygamberimiz şu müjdeyi vermiştir: “Cennette, içinden dışı, dışından içi gözüken hârika köşkler vardır. Allah Teâlâ bu köşkleri fakirleri doyuran, konuştuğunda kibar konuşan, oruca devâm eden ve insanlar uykuda iken kalkıp namaz kılan Müslümanlar için hazırlamıştır.”9

Hz. Peygamber (sav), bu nimetten kişinin sâdece bireysel olarak yararlanması yerine âilecek istifâde etmelerini tavsiye etmiş ve âile reislerine şu öğüdü vermiştir: “İnsan geceden kalkar eşini de uyandırır ve berâberce iki rekât namaz kılarlarsa Allâh’ı çok zikreden erkekler ve hanımlar grubundan olarak kaydedilirler.”10

Allah katında farz namazlardan sonra en fazîletli namaz gece namazıdır.11 Böyle bir namazdan yukarıda beyân edildiği üzere âilecek istifâde edilip Allah Teâlâ’nın rızâsı aranmalıdır. Hattâ karı-koca birbirlerini bu namaza teşvik etmelidirler.12 Hz. Peygamber, “Ümmetimin en değerlileri Kur’ân’ı hıfzedenler ve gecelerini ibâdetle ihyâ edenlerdir.”13 buyurarak gece namazının önemine vurgu yapmıştır. Geceyi namaz ve ibâdetle ihyâ etmek isteyen kişiye eğer uyku gâlip gelirse Peygamberimiz (sav) şu tesellî içeren müjdeyi vermiştir: “Âdeti olduğu şekilde gecelerini ihyâ etmek isteyen kimse, uykusuzluğa dayanamaz ve uyuyacak olursa Allah ona namaz kılmış gibi sevap yazar, uykusu da onun için sadaka olur.”14

Bâzı Müslümanların geceleri okudukları Kur’ân bölümleri vardır. Uyku veya başka bir mâzeretle okuyamayacak olurlarsa terk etmek yerine başka bir vakitte okumaları gerekir. Resûlullah da zaman zaman tekerrür eden bu durumlar için bir başka vakti çözüm olarak önermiştir. Terk etmeyi onamamıştır. Bu meyanda şöyle buyurmuştur: “Kim ki geceden okuması gereken hizbini okumadan uyuyacak olursa, sabah namazı ile öğle namazı arasında okusun. (Ara sıra zuhûr eden böyle vakalarda) insan geceden okumuş gibi sevap alır.”15

Müslümanların “kaylûle” yapmaları bile gece namazına kalkabilmek için gündüz uykusundan yardım almalarıdır.16 Salt uyku için tembelce bir yatış değildir. Şunu unutmayalım ki evlerimizin bile üzerimizde hakları vardır ancak içerisini bâzı nâfile namazlarla değerlendirecek olursak haklarını ödemiş oluruz. Bu sebeple Hz. Peygamber (sav): “Bâzı namazlarınızı (nâfileleri) evlerinizde kılınız ve oraları kabirlere çevirmeyiniz.”17

Dr. Mehmet Sürmeli

Dipnotlar:
1 Bak: İnşirah 94/3
2 Fetih 48/2
3 Abdürrezzak, musannef, c.III, s. 50; Müslim, 50, salat’ü-l Misafirin, 18, had. no: 2820, c. III, s.2172; Beyhaki, Nikah, 2, Had. no: 13273, c. VII, s. 62.
4 Ahmed, Müsned, c. VI, s. 126.
5 Buhari, Edeb’ü-l Müfred, s. 219.
6 Suyuti, Celaleddin, Cami’u-s Sağir, c. I, s. 300.
7 Tirmizi, 102, Deavat, had. no: 2549, c. V, s. 552.
8 el-Hanbeli, İbni Recep, Cami’u-l Ülum, c.II, s. 141.
9 Heysemi, Zevaid, c. II, s. 254.
10 Hakim, Müstederek, Tefsir, c. II, s. 452.,
11 Ahmed, Müsned, (tah: Muhammed Şakir, had. no:8340), c. XVI, s. 154.
12 Ebu davud, 2, Salat, 348, had. no:1450, c. II, s. 147.
13 Acluni, Keşf’ü-l Hafa, c. I, s. 129.
14 Suyuti, Cami’u-s Sağir, c. II, s. 489.
15 Abdürrezzak, Musannef, c. III, s. 50.
16 Abdürrezzak, Musannef, c. IV, s. 229.
17 Abdürrezzak, Musannef, c. I, s. 393.

Daha Göster Dr. Mehmet Sürmeli

Kelime-i Tevhîdin İnsan Hayâtına Etkileri

Yediulya5 Mayıs 2017

Bir Devrimdir KELİME-İ TEVHİD 

Yediulya10 Mart 2017

Geceleri Kâim Olmayanlar Gündüzleri Kıyâm Edemezler

Yediulya6 Şubat 2017

Çocuklar Sağını Solundan Ayırt Edince Namazla Emrolunmalıdırlar

Yediulya5 Aralık 2016

Dr. Mehmet Sürmeli

Yediulya3 Şubat 2016

Dr. Mehmet Sürmeli

Yediulya14 Ocak 2016

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya