Muhammed Es'ad Erbili (k.s.)

M. Es’ad Erbilî (k.s.) Hazretlerinin türbesi ziyarete açıldı.

Muhammed Es'ad Erbili (k.s.)

Muhammed Es’ad Erbilî (k.s.) Hazretlerinin türbesi ziyarete açıldı.

Safa Camii / Menemen,İZMİR

ES‘AD-I ERBİLÎ HAZRETLERİNİN HAYAT KRONOLOJİSİ
1847 doğumu Musul Erbil.
1870 senesinde Davud Efendi’den icâzet, (23 yaşında).
1870’de Taha el-Harirî’den manevi ders alır (23 yaşında).
1873’te evlenir.
1874’te Erbil’de oğlu Mehmed Ali Efendi (ks) dünyaya gelir.
1875’te Es‘ad Efendi seyr u sülukunu 5 yılda tamamlar, Nakşî icazetnamesini alır (28 yaşında).
1875 yılında şeyhi Taha el-Harirî vefat eder. (Taha el-Harirî’nin doğumu 1803’tür.)
1875 Es‘ad Efendi vefat eden şeyhinin yerine geçer (28 yaşında).
1875 Hac vazifesini yerine getirir.
1875 Hac dönüşü İstanbul’a yerleşir (28 yaşında).
1875 Cağaloğlu Salkımsöğüt Beşirağa Dergâhına yerleşir.
1880 Fatih Camiinde Hâfız Divânı ve Molla Câ­mi’nin Lüccetü’l-Esrâr isimli eserlerini okutur.
1883 Kadirî şeyhi Abdulhamid er-Rıfkanî’den Kadirî icazeti alarak Kelâmî Dergâhına şeyh olarak tayin edilir.
1885-1890 Arasında ayrıca Fatih’te Feyzullah Efendi Dergâhına da devam eder.
1885-1890 Meclis-i Meşâyıh azası olur, sonra Meclis-i Meşâyıh reisi olur.
1889’da Kenzü’l-İrfân adlı hadis mecmuasını neşreder.
1893 (11 Ağustos) Kaside-i Münferice Tercü­me­si’ni yayınlar.
1900 senesinde Abdülhamid tarafından Erbil’e gönderilir.
1900 Erbil’de Türk Muhibleri Cemiyeti (Türkleri Sevenler Derneği) kurar, İngilizlere karşı mücadele eder.
1900-1908 yılları arasında bir müridinin yaptırdığı tekkede Erbil’de irşâd çalışmasını yürütür.
1908 senesinde Meşruiyet’in ilanıyla İstanbul’a geri döner.
1908-09 Kelâmî Dergâhını yıkıp yeniden inşa ederek genişletir.
1909’da Kenzü’l-İrfân’ın ikinci neşrini yapar.
10 Mart 1909 tarihinde Tasavvuf Mecmuasını neşreder.
13 Nisan 1909’daki 31 Mart Vakası günü tekkesinde zikir çektiriyordu.
1909 Abdulhamid-i Sanî tahttan indirilir.
1909 Mayıs tarihinde Cemiyet-i Sufiyye’yi kurar. Bu cemiyetin kuruluş çalışmaları Kelâmî Dergâhında yürütülür.
1909’da Cemiyet-i Sufîyye’nin ikinci başkanı olur. Şeyhül’l-İslam Musa Kazım Efendi birinci başkanıdır.
1914 senesinde Sultan Reşat tarafından Sürre Emini olarak Hacca gönderilir. (66 yaşında)
1914 senesinde önce Meclis-i Meşâyıh azası, daha sonra Elif Efendi’nin istifasıyla Meclis-i Meşâyıh reisi olur. Reislik maaşı 1000 kuruştur.
1915’te Üsküdar Çiçekçi’deki Nakşî Selimiye Dergâhının şeyhliğini üzerine alır, oğlu Mehmed Ali Efendi’yi vekâleten bu dergâhın şeyhliğine tayin ettirir.4
1915 senesinde Meclis-i Meşâyıh reisliğinden istifa eder.
1915 senesinde oğlu Mehmed Ali Efendi Haseki Bayrampaşa’da Basamağ-ı Şerif veya diğer ismiyle Baba Efendi Dergâh postnişini olur.5
1918’de Muhyiddin-i Arabî’ye atfedilen Risâle-i Ehadiyye Tercüme ve Şerhi’ni yayınlar.
1918’de Divân’ını neşreder.
1919’da Mektubât’ı ilk kez yayınlar.
1922’de Mektubât’ı ikinci defa neşreder.
1922’de ilk defa Risâle-i Es‘adiyye’yi yayınlar.
1924’te Risâle-i Es‘adiyye’yi ikinci defa neşreder.
1925 Mayısında Carl Vett Kelâmî Dergâhına gelir, on beş gün misafir olur.
1925 Kasımda tekkeler kapanır, Erenköy Kaz­as­ker’de inzivaya çekilir.
1927’de Fatiha-i Şerif Tercümesi’ni neşreder.
1928 yılında Şeyh Said isyanını durdurmak üzere iki halifesini gönderir. Ancak ikisi de şehid olur.
1925-29 arası Erenköy Ziya Paşa Köşkünde bir müddet kirada oturur.
1929 yılında Erbil’deki emlakini satarak Erenköy Kazasker’deki Şevki Paşa köşkünü, o zamanın parasıyla 2000 liraya satın alır.

18 Temmuz 1930’da “Erenköy’de Bir Dedikodu” başlığı altında Es‘ad Efendi’nin fotoğrafıyla birlikte o zamanki Vakit Gazetesi’nde Efendi’ye iftiralarla dolu bir haber yayınlanır. Polis Es‘ad Efendi’yi takibe alır. Ancak 9 Şubat 1931’de Polis Müdürlüğü tarafından bu haber tekzib edilir.

23 Aralık 1930 Menemen hadisesi vuku bulur.

3 Mart 1931’de vefat eder.
1963 yılında mezarı tesbit edilir.

Daha Göster Muhammed Es'ad Erbili (k.s.)

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (30. Mektup)

Yediulya9 Haziran 2017

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (29. Mektup)

Yediulya8 Haziran 2017

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (28. Mektup)

Yediulya9 Mayıs 2017

Es’ad-ı Erbilî’nin (ks) Mektûbât’ında Hz. Peygamber’e (sav) Tâbi’ Olmaya Dâir Yaptığı Vurgular

Yediulya23 Mart 2017

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (27. Mektup)

Yediulya20 Mart 2017

Es’ad Erbilî (k.s.) Hazretleri

Yediulya3 Mart 2017

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya