kodeforest

ALTIN SİLSİLE

Doğumu: Buhâra-Riveger, H. 560 / M. 1165

Vefatı: Buhâra-Riveger, H. 660 / M.1262

Şemâili

Orta boylu, ay yüzlü, büyük gözlü, kaşları ince ve hilal gibi idi. Teni beyazı kırmızısına karışmış çiçek rengi idi. Vücûdundan güzel koku yayılır, misk ü anber kokardı. Türk velîlerinin en muttakîlerinden; ilim, hilim, zühd, takvâ, riyâzat ve ibâdet ehli idi.

***

Künyesi, Buhâra, Riveger’den bir Türk oğlu Ârif’dir. Buhârâ’ya altı mil mesâfede bulunan “Riveger” kasabasında doğmuştur. Burası Gucdüvan’a bir mil uzaklıktadır.

Hâce Abülhâlık Gucdüvânî Hazretlerinin senelerce hizmetinde bulunmuş, bu zaman zarfında yanından hiç ayrılmamıştır. En faziletli ashâbından ve en büyük halîfelerinden idi. Seyr ü sülûk için Hazretin vazettiği esasları harfiyyen tatbik eder, feyz alır, tekâmül ederdi.

Peygamber sünnetine uymakta çok titiz ve bu cihetle yüksek derece sahibi olmuştur. Abdülhâlık Hazretlerinin vefatından sonra aynı neşveyi devam ettirmekte büyük ihlâs ve gayreti görülmüştür. Öyle ki kendinden dört batın sonra gelecek olan Muhammed Bahâuddîn Nakşbend Hazretleri onların koydukları seyr ü sülûk esasları ile dünyaya feyz saçmış, nam salmışdır.

Evliyaullahın ulularından ve âriflerinden olmakla zikr-i cehrînin huzurla yapılmasını, son anlarında, baş halîfesi Mahmud Fağnevî Hazretlerine tâlim buyurmuştur.

Bu açıktan (cehrî) zikir tâlimi, zamanın gereklerindendi. Böylece zikirden gâfil olan halk alenî zikrullahı duymakla zevk ve şevke gelmiş, toplu zikirden vücûtta hareket ve istifade ve feyz alma sağlanmıştır.

***

Hicrî 660 senesinde Riveger’de vefat etmiştir. Kabri orada ziyâretgâhtır.

Silsilede emâneti Hâce Abdülhâlık Gucdüvânî Hazretlerinden almıştır. “Pîşuvâ-yı ârifân” diye anılır.

Bu Makaleye Yapılan Yorumlar

Yorum Yazın

Gönder